Bijlagen

Gemeentefonds

Gemeentefonds

Omschrijving

Aantal

Bedrag p/e

Bedrag x €1

Inwoners

177.374

163

28.910.000

Eenouderhuishoudens

6.398

922

5.900.000

Eenpersoonshuishoudens ( miv 2016 )

51.234

59

3.006.000

eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

5.689

16

93.000

Eenpersoonshuishoudens tussen 75 en 84 jaar

3.606

65

236.000

Eenpersoonshuishoudens boven 85 jaar

1.658

115

190.000

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

2.269

1.431

3.247.000

Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

1.530

4.043

6.186.000

Medicijngebruik met drempel

22.161

381

8.445.000

Bedden

148.521

1

126.000

jongeren < 20 jaar

29.228

791

23.127.000

inwoners onder 65 jaar

148.799

4

626.000

ouderen 65+

28.575

108

3.076.000

ouderen  75-85 jaar

8.558

27

227.000

ouderen 65 t/m 74 jaar

16.924

0,18

3.000

ouderen 85 jaar en ouder

3.093

0,32

1.000

huishouden met laag inkomen

29.821

31

937.000

huishouden met laag inkomen  (drempel)

21.153

759

16.049.000

huishoudens

98.609

92

9.064.000

huishoudens met laag inkomen tussen 65 en 74 jaar

2.888

128

371.000

huishoudens met laag inkomen tussen 75 en 84 jaar

1.551

513

795.000

huishoudens met laag inkomen boven 85 jaar

551

897

494.000

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

4.998

275

1.374.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

47.040

-140

-6.590.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

9.911

-548

-5.433.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar

6.110

117

716.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar

3.281

469

1.538.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 en ouder

1.166

821

957.000

Bijstandsontvangers

7.136

2.181

15.566.000

Loonkostensubsidie  ( miv 2016 )

163

1.975

322.000

bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

1.601

738

1.181.000

Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens (3-jaars gemiddelde)

1.572

1.955

3.073.000

re-integratie klassiek

21

417.691

8.632.000

Uitkeringsontvangers

16.385

88

1.444.000

uitkeringsontvangers minus bijstandontvangers (3-jaars gemiddelde)

9.249

1.187

10.977.000

Wajong

3.328

878

2.922.000

Minderheden

14.620

333

4.862.000

Klanten potentieel lokaal

210.580

47

9.998.000

Klanten potentieel regionaal

372.140

27

10.078.000

Leerlingen VO

10.889

370

4.034.000

Leerlingen (V)SO

5.290

231

1.221.000

basisonderwijsleerlingen met gewicht 0,3

509

-1.829

-931.000

basisonderwijsleerlingen met gewicht 1,2

484

-2.870

-1.389.000

oppervlakte land

5.248

41

216.000

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.248

27

141.000

oppervlakte binnenwater

515

39

20.000

Oppervlakte bebouwing

768

588

452.000

oppervlakte bebouwing kern

721

2.304

1.661.000

oppervlakte bebouwing buitengebied

47

1.928

91.000

Opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

721

3.090

2.228.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied

47

1.526

72.000

Woonruimten

86.678

59

5.081.000

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

86.678

51

4.402.000

Historische kern

20

3.250

65.000

Bewoonde oorden

16.196

33

536.000

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

88

1.255.000

ISV (a) stadsvernieuwing

0

6.095.057

69.000

ISV (b) herstructurering

0

3.765.540

53.000

Omgevingsadressendichtheid

208.807

60

12.524.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.740

11

20.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

53.554

6

312.000

Meerkernigheid

2

9.000

18.000

kernen met minstens 500 adressen

1

60.000

60.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

2

15.000

30.000

Bedrijfsvestigingen

20.094

76

1.524.000

OZB niet woningen

3.101

380

1.179.000

Vast bedrag

251.114

1

251.000

Bedrag in basis

207.921.000

Punten uitkerings factor

1,691

143.673.000

Subtotaal uitgavenijkingen

351.594.000

OZB  waarde woning eigenaar

-16.120.000

OZB niet-woningen  eigenaar

-5.029.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.973.000

Suppletie-uitkering bommenregeling

1.128.308

Suppletie-uitkering overheveling IUSD

394.085

Beeldende kunst en vormgeving

150.000

maatschappelijke opvang

12.616.818

gezond in de stad

443.877

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

vrouwenopvang

5.572.818

voorschoolse voorziening peuters

364.868

faciliteitenbesluit opvangcentra

70.715

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

410.545

LHBT-emancipatiebeleid

70.000

veiligheidshuizen

218.680

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie)

764.681

armoedebestrijding kinderen

972.529

Maatschappelijke begeleiding

220.410

Programma geweld hoort nergens thuis

75.000

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

214.173

Regionale Energiestrategieën

167.439

Aanpak laaggeletterdheid

135.510

Versterking arbeidsmarktregio's

384.607

Experiment gesloten coffeeshopketen

196.250

Inburgering

269.888

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

1.983.947

Versterken dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag

284.028

Inkomstenderving gemeenten 2020 (Covid-19)

1.676.000

Einde lening inburgeringsplichtigen

44.903

Extra kosten verkiezingen (corona)

211.717

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

34.000

Uitstapprogramma prostituees

119.256

Cultuurmiddelen (corona)

2.221.134

Crisisdienstverlening (corona)

994.155

Jeugdhulp kinderen in een AZC

75.665

Jeugd aan zet

10.000

Handhaving quarantaine

120.000

Bodembescherming

588.543

Heroriënteren zelfstandigen

52.916

stelpost accres

-2.001

Integratie-uitkeringen

jeugd / voogdij / 18+

6.615.620

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

52.192.491

participatie

24.736.049

Totaal gemeentefonds 2021

443.876.897

Voorgaande jaren ( 2018-2020 )

525.731

Totaal gemeentefonds

444.402.628

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13