Bijlagen

Subsidiestaat

Subsidiestaat

programma

BEGROTING

REALISATIE

RESTANT

Verkeer en vervoer

10.000

10.000

0

Totaal programma Bereikbaarheid

10.000

10.000

0

Overhead

1.019

1.000

19

Totaal programma Bestuur en organisatie

1.019

1.000

19

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

12.839.635

12.499.926

339.709

Musea

2.802.453

2.791.082

11.371

Cultureel erfgoed

140.109

139.225

884

Media

5.898.876

5.898.876

0

Totaal programma Cultuur en cultureel erfgoed

21.681.072

21.329.109

351.963

Economische ontwikkeling

1.308.422

1.074.674

233.748

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

400.000

378.300

21.700

Bedrijfsloket

149.650

101.720

47.930

Economische promotie

433.266

417.098

16.168

Totaal programma Economie en toerisme

2.291.339

1.971.792

319.547

Onderwijshuisvesting

1.690.381

1.355.500

334.881

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

10.029.198

7.064.280

2.964.918

Totaal programma Onderwijs

11.719.579

8.419.780

3.299.799

Openbaar groen en recreatie

170.536

170.535

1

Riolering

27.139

26.625

514

Milieubeheer

930.166

693.739

236.427

Totaal programma Openbare ruimte

1.127.841

890.9

236.942

Sportbeleid en activering

2.051.206

2.016.610

34.596

Sportaccommodaties

32.828

32.307

521

Totaal programma Sport

2.084.034

2.048.917

35.117

Openbare orde en veiligheid

26.133

21.036

5.097

Totaal programma Veiligheid

26.133

21.036

5.097

Samenkracht en burgerparticipatie

23.567.949

22.460.937

1.107.012

Wijkteams

6.284.853

5.973.345

311.508

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.495.826

1.495.826

0

Maatwerkdienstverlening 18+

2.377.133

2.377.130

3

Maatwerkdienstverlening 18-

1.035.029

1.035.029

0

Geëscaleerde zorg18+

22.340.723

21.412.937

927.786

Geëscaleerde zorg18-

226.624

226.350

274

Volksgezondheid

1.664.077

1.622.186

41.891

Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

58.992.214

56.603.740

2.388.475

Inkomens regelingen

1.427.764

1.351.096

76.668

Begeleide participatie

23.749

23.749

0

Arbeidsparticipatie

161.000

161.000

0

Totaal programma Werk en Inkomen

1.612.513

1.535.845

76.668

Ruimtelijke ordening

21.378

20.000

1.378

Wonen en bouwen

186.493

99.016

87.477

Totaal programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

207.872

119.016

88.856

Totaal per jaar

99.753.616

92.951.133

6.802.482

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13