Paragrafen

Financiering

Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel
De gemeente Nijmegen bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moeten we hiervoor geld lenen. Hierna geven we allereerst inzicht in de financieringspositie van de gemeente Nijmegen. Met deze positie als vertrekpunt beschrijven we vervolgens de financieringsactiviteiten in 2021.  Afsluitend gaan we in op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?
Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna grondexploitaties), zoals het Waalfront. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden.
Het financieren van activa, het doen van investeringen en het verstrekken van leningen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door leningen aan te trekken, naast eigen reserves en voorzieningen.
Onderstaand overzicht is afgeleid uit de balans van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (linker kolommen) en hoeveel geld we lenen (rechter kolommen).

Bedragen
 x € 1 miljoen

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1 jan '21

31 dec '21

1 jan '21

31 dec '21

Investeringen in:

Materiële vaste activa

428

433

Eigen vermogen

93

136

Grondexploitaties

268

238

Voorzieningen

35

35

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

63

51

Langlopend

578

499

Kortlopend

0

0

Kortlopend

 89

80

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde.
Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Deze kosten moeten wij voorfinancieren, zolang ze nog niet zijn terugverdiend door verkopen.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 499 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 51 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (ca. 2/3) en grondexploitaties (ca. 1/3). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in en trekken we ook kortlopende leningen aan met een looptijd van enkele weken. Meer dan 75%van het benodigde geld lenen we van derden.

Financieringskant
Wanneer we kijken naar de aangetrokken leningen, zien we dat eind 2021 onze schuld € 579 miljoen bedraagt (€ 499 + € 80 miljoen). Per jaareinde 2020 bedroeg dit € 667 miljoen, waarvan € 89 kortlopend). De daling van de schulden houdt vooral verband met de stijging van het eigen vermogen. Doordat laatstgenoemde is gestegen, kunnen we meer met eigen geld financieren en hoeven we dus minder te lenen. Daarnaast is ook de voortgang van de realisatie van de grote grondexploitaties als Waalfront en Waalsprong een belangrijke reden waarom we minder financiering nodig hebben.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13