Bijlagen

Uitvoering raadbesluiten over rekenkameronderzoeken

Uitvoering raadbesluiten over rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Nijmegen, voor zover nog niet afgerond. Deze actualisatie bieden wij sinds 2020 op deze wijze aan. Dit totaaloverzicht omvat de volgende rekenkameronderzoeken:

 1. Grip krijgen op veilig thuis            2018
 2. De Knop om (Warmtenet)            2018
 3. Toegang tot de Wmo (incl. nazorgonderzoek)   2019 / 2021
 4. Frappér Toujours               2020
 5. Rekenkamerbrief Omgevingswet         2020
 6. Huishoudelijk Afval               2021

Bij het beschrijven van de stand van zaken hebben we de toelichting ook voorzien van een kleurcode. Op deze wijze is snel inzichtelijk wat de status is. We hanteren de volgende indeling:

Aanbeveling/Afspraak/Besluit is (volledig) uitgevoerd.

Aanbeveling/Afspraak/Besluit is deels uitgevoerd en/of onderhanden.

Aanbeveling/Afspraak/Besluit is (nog) niet uitgevoerd.

Aanbeveling/Afspraak/Besluit is nog niet aan de orde.

Titel

Grip krijgen op veilig thuis.

Besluit gemeenteraad ,
4 juli 2018 agendapunt 10

Nummer

Besluit

Planning/Stand van zaken

1.1

1. Het college te verzoeken uiterlijk 1 oktober 2018 een voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid voor zienswijzen voor te leggen, waarin de aanbevelingen van de Rekenkamer verwerkt zijn:

Het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is de gemeenten in december 2019 door het DB GGD aangeboden. Dit na instemming met de wijzigingen door het AB GGD op 12 december 2019 (agendapunt 10).

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 4 maart 2020 het raadsvoorstel “Aanpassing van Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid per 1-1-2020 (03/2020)” (hamerstuk, agendapunt 15) vastgesteld. Met dit besluit heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan de GGD om de GR aan te passen conform het aan de raad voorgelegde voorstel.

1.2

 1. Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van het vierjarige beleidsplan, zodanig dat de raden daarbij actief betrokken zijn;

In de aangepaste GR is de procedure voor de totstandkoming van het beleidsplan feitelijk niet aangepast. In het raadsvoorstel tot aanpassing van de GR GGD (agendapunt 15) staat dat is gekozen geen vaste procedure vast te leggen voor het tijdig betrekken van raden, maar per keer te bekijken hoe de raad het beste vroegtijdig betrokken kan worden. Zo zijn bij het vaststellen van de huidige meerjarenstrategie in 2020 twee raadsbijeenkomsten georganiseerd zoals afgesproken.

1.3

 1. Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van de begroting door toevoeging van een Kadernota waarop de raden hun zienswijzen kunnen geven;

Is overgenomen. In de GR is vastgelegd (artikel 30a) dat het Dagelijks Bestuur (DB) jaarlijks voor 15 oktober van jaar x - 1 een kaderbrief met algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raad stuurt voor de begroting van jaar x + 1.

1.4

 1. Toevoegen van een artikel betreffende de publicatie van een besluitenlijst van de DB-vergaderingen;

De gewijzigde GR voorziet hier niet in. In de besluitvorming hierover in het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD (4 oktober 2018, agendapunt 5) is afgesproken dat de besluitenlijst van de DB vergaderingen nietgepubliceerd wordt.

Het Nijmeegse DB lid stuurt de besluitenlijst van het DB sinds het vierde kwartaal 2019 aan de griffie; deze plaatst ze bij de ingekomen stukken op de raadsvergadering. In de gewijzigde GR is wel vastgelegd dat de besluitenlijst van het DB wordt toegezonden aan de leden van het AB.

1.5

 1. Toevoegen van een artikel betreffende de toezending van het concept AB verslag aan de gemeenteraden kort nadat de vergadering heeft plaatsgevonden;

Dit is niet opgenomen in de gewijzigde GR. Wel is in het Reglement van Orde van het AB opgenomen dat de ontwerpnotulen van de voorgaande vergadering binnen 3 weken aan de leden van het AB wordt toegezonden (art. 9.1 RvO AB). Het is vervolgens aan de individuele leden van het AB om, indien gewenst, het verslag door te zenden naar de raden.

Het Nijmeegse AB-lid stuurt de concept verslagen van de AB vergaderingen sinds het vierde kwartaal 2018 aan de griffie; deze plaatst ze bij de ingekomen stukken op de raadsvergadering.

1.6

 1. Schrappen van artikel 8 ‘Ondergeschikt belang’, zodat de raden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen bij wijzigingen in een gemeenschappelijke regeling.

Dit is verwerkt in de gewijzigde GR.

1.7

2. Het college te verzoeken, gelijktijdig met het aanbieden van het voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid, verslag aan de raad uit te brengen over de gevoerde gesprekken met de regio gemeenten, daarmee bereikte resultaten en nog uit te voeren activiteiten voor alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Nijmegen participeert, betreffende:

Het college heeft toegezegd dat aanbevelingen niet alleen gelden voor GR GGD GZ, maar dienen te worden meegenomen in een regiobrede discussie voor alle verbonden partijen.

Ten aanzien van de GGD geldt dat de gemeenteraad heeft besloten tot het verlenen van toestemming tot aanpassing van de GR GGD (raadsvoorstel 03/2020, agendapunt 15). De verdere beschrijving van de stand van zaken behandelt dit puntsgewijs.

Ten aanzien van de overige verbonden partijen hebben portefeuillehouders deze punten zelf onder de aandacht gebracht als vertegenwoordiger namens Nijmegen in die verbonden partij. Over de uitkomsten hiervan heeft géén terugkoppeling naar de gemeenteraad plaatsgevonden conform raadsbesluit.

1.8

 1. De (planning van de) aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen op de punten genoemd in beslispunt 1;

Wat betreft de GGD: de GR is aangepast (zie 1.1 t/m 1.6)

Overige GR-en: onbekend. Zal in 2022 worden bekeken.

1.9

 1. De gehanteerde overwegingen bij de recente benoemingen van leden van het DB;

Wat betreft de GGD: In de brief dd. 21 januari 2020 heeft het college aangegeven wat de overwegingen waren bij de benoeming van de DB leden van de GGD.

Overige GR-en: onbekend. Zal in 2022 worden bekeken.

1.10

 1. De aanpassing van de financiële verordeningen betreffende de programma-indeling van de begroting en jaarstukken;

Wat betreft de GGD: Op 27 juni 2019 heeft het AB van de GGD een aangepaste financiële verordening vastgesteld (agendapunt 5.5). Er is niet voor gekozen de bepaling betreffende de programma-indeling van de begroting en jaarstukken op te nemen. Dit lag overigens ook niet als voorstel voor. In zijn brief dd. 21 januari 2020 licht het college toe dat het AB in zijn vergadering van december 2019 heeft ingestemd met een gewijzigde begrotingsindeling voor de begroting 2021 en daarmee de raden meer inzicht te geven. De begroting blijft wel uit één programma bestaan.

1.11

 1. De te volgen procedure op het moment dat gemeenten in de toekomst in samenwerking een (nieuwe) taak moeten oppakken;

Conform de Kadernota Verbonden Partijen 2019 moet bij nieuwe voorstellen tot oprichting van een GR worden aangetoond dat er volgens de kaders een afweging is  gemaakt.

Ten aanzien van toevoeging van nieuwe taken aan een bestaande GR is niets afgesproken.

1.12

 1. Het opstellen van een informatieprotocol;

In de Kadernota verbonden partijen 2019 is opgenomen dat in het specifieke kader per verbonden partij afspraken worden gemaakt over het opstellen van een Informatieprotocol. Per verbonden partij is het specifieke kader beschreven in de PC Portal.  

Het specifieke kader in de PC Portal beschrijft per verbonden partij de “informatievoorziening”. Het is niet duidelijk of dit dient als formeel “informatieprotocol”. De MGR kent een eigenstandig informatieprotocol. Voor de overige verbonden partijen is niet te herleiden of er nog sprake is van een apart informatieprotocol of dat er afspraken zijn gemaakt over het opstellen van een informatieprotocol. Binnen de GGD heeft hierover in 2021 geen gesprek plaatsgevonden. Ten aanzien van overige GR-en is status hierover onbekend.

1.13

 1. Het op één centrale plek bij elkaar brengen van alle informatie betreffende de gemeenschappelijke regelingen;

Het college heeft toegezegd dat er wordt gewerkt aan een onderdeel verbonden partijen op de gemeentelijke website waar de relevante stukken te vinden zijn.

Volgens het raadsvoorstel Actualisatie Kadernota Verbonden Partijen (22/2019)  is de PC Portal de centrale plek waar de specifieke kaders per verbonden partij staan. Het college stelt tevens voor om “(…)per verbonden partij de volgende documenten beschikbaar te stellen (dit voor zover deze openbaar zijn): statuten / de tekst van de gemeenschappelijke regeling, meest actuele begroting, meest actuele jaarrekening, het specifieke kader per verbonden partij, als webpagina”
Aangegeven is dat hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van metagegevens en hyperlinks naar de website van de betreffende partij. Dit is tevens beschreven in de Kadernota Verbonden Partijen 2019.

Stand 2021:

 • De paragraaf verbonden partijen op de PC Portal bevat de specifieke kaders van alle verbonden partijen.
 • De PC Portal bevat per verbonden partij niet de stukken zoals toegezegd in het raadsvoorstel Actualisatie Kadernota Verbonden Partijen (22/2019).
 • Steeds vaker bevat de PC Portal een directe verwijzing naar de website van de verbonden partij zelf voor nadere informatie. Bijvoorbeeld de klikbare hyperlinks in de tekst van de GGD en de DAR , als ook het webadres van de MGR.
 • Bij het raadplegen van informatie op de websites van de verbonden partijen zelf, vraagt het navigatievaardigheden om dat deel van de website te vinden waar de documenten zoals begroting en jaarstukken staan. En aldaar is het soms zoeken naar de meest actuele stukken.

Specifiek GGD: Op de website van de GGD zijn inmiddels de AB-verslagen, jaarstukken en jaarverslagen als mede het Reglement van Orde van het AB terug te vinden.

1.14

 1. Het actueel, volledig en goed geordend hebben en houden van de onderliggende dossiers;

We hebben toegezegd hier aandacht voor hebben. Ten aanzien van verbonden partijen zijn ambtelijk afspraken gemaakt over de archivering van stukken. Dit vergt doorlopend aandacht.

Ten aanzien van de GGD specifiek geldt dat de binnen de gemeente Nijmegen de accounthouder GGD alle formele informatie die aan het AB GGD wordt aangeboden door de GGD, archiveert.

1.15

 1. De wijze waarop ervaringen met controle en toezicht uit andere sectoren hierbij zijn of nog worden meegenomen.

Wat betreft de GGD: In zijn brief dd. 21 januari 2020 heeft het college de raad geïnformeerd over de ondernomen acties uit de code voor good governance van de vereniging GGD GHOR Nederland.

1.16

3. Het college te verzoeken om uiterlijk 1 oktober 2018 de evaluatie van de Kadernota verbonden partijen aan de raad voor te leggen en:

De Kadernota Verbonden Partijen is geactualiseerd (raadsbesluit 8 mei 2019, agendapunt 9) zonder voorafgaande evaluatie. In het jaarverslag 2018 heeft de Rekenkamer erop gewezen dat in het raadsvoorstel en de geactualiseerde Kadernota Verbonden Partijen niet op alle punten uit het Rekenkamerrapport wordt ingegaan. De auditcommissie heeft de raad voorafgaand aan de besluitvorming advies gegeven over de Kadernota verbonden partijen. Zij vraagt daarin aandacht voor informatievoorziening en de sturing. Bij de behandeling van het voorstel en advies heeft het College van B&W op één punt een toezegging gedaan, namelijk het toevoegen van het geven van een zienswijze door de raad bij kaderbrieven. Met die toevoeging heeft de raad de Kadernota verbonden partijen op 8 mei 2019 als hamerstuk vastgesteld.

1.17

 1. Daarin aandacht te besteden aan alle onderdelen die in de bijlage van de Nijmeegse oplegnotitie worden genoemd en in het bijzonder aan:
 2. De herzieningstermijn voor specifieke kaders.
 3. Zaken waarover nadere afspraken gemaakt moeten worden in het specifieke kader.
 4. De informatie die per verbonden partij op de website gedeeld wordt.

1.18

 1. Naar aanleiding daarvan een voorstel aan de raad te doen voor de door te voeren aanpassingen in de Kadernota verbonden partijen.

1.19

4. Het delegatiebesluit voor het geven van zienswijzen per 4 juli 2018 in te trekken.

Deze is ingetrokken.

1.20

5. Het college te verzoeken om:

1.21

 1. uiterlijk 1 december 2018 de geactualiseerde Kadernota Verbonden Partijen voor de periode 2019 – 2022 aan de raad ter besluitvorming aan te bieden;

Het College van B&W heeft op 26 februari 2019 het raadsvoorstel voor de geactualiseerde Kadernota vastgesteld.

De raad heeft het voorstel op 8 mei 2019 als hamerstuk vastgesteld (zie ook beschrijving stand van zaken bij 1.16 t/m 1.18).

1.22

 1. uiterlijk 1 februari 2019 de aangepaste specifieke kaders voor de verbonden partijen waarin de gemeente Nijmegen participeert ter informatie aan de raad aan te bieden.

De tekst per verbonden partij op de PC Portal dient – zoals beschreven in het raadsvoorstel Actualisatie Kadernota Verbonden Partijen (22/2019) - tevens als specifiek kader en zijn daarmee beschikbaar. In de geactualiseerde Kadernota verbonden partijen is aangegeven dat de specifieke kaders voortaan vierjaarlijks aan het begin van een bestuursperiode opnieuw worden opgesteld door het college. En dat jaarlijks bij het opstellen van de begroting ambtelijk zal worden getoetst op juistheid en eventueel kleine aanpassingen doorgevoerd zullen worden.

1.23

Toezegging Gespreksronde 20 juni 2019:
Het college zal de andere regiogemeenten oproepen om de aanbevelingen uit het regionale Rekenkamerrapport over te nemen.

Volgens de toezeggingenlijst is deze toezegging afgedaan.

Titel

De knop om

Besluit gemeenteraad

27 februari 2019, agendapunt 9

Nummer

Tekst

Planning/Stand van zaken

2.1

Het college verzoeken om in afstemming met de raad uiterlijk in juni 2019 in een Plan van Aanpak Energietransitie aan te geven hoe men concreet invulling geeft aan de aanbevelingen van de Rekenkamer, en de onlangs vastgestelde Warmtevisie bij deze uitwerking te betrekken.

De gemeenteraad heeft op 27 november 2019 het raadsvoorstel “Overzicht en mijlpalen besluitvorming Aardgasvrij Nijmegen” (81/2019) vastgesteld. Dit was voorzien van Plan van Aanpak, inclusief een participatie- en communicatieplan.

2.2

Het college te verzoeken om twee keer per jaar in maart en september een voortgangsrapportage energietransitie aan de raad aan te bieden en over de onderwerpen van deze rapportage vooraf met de raad af te stemmen.

Er worden per jaar twee voortgangsbrieven verstuurd. Deze zijn terug te vinden op: https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-energietransitie/nijmegen-aardgasvrij/ onder het kopje “Voortgangsinformatie voor de gemeenteraad”. De informatie op de website is – wat betreft de voortgangsbrieven - tot en met 2019 bijgewerkt. In 2019 zijn twee voortgangsbrieven gestuurd.

In 2020 en 2021 eenmaal per jaar:

Voortgangsbrief Energietransitie Nijmegen nr. 4 (besluitronde 9 maart 2022, agendapunt 10.4.7)

2.3

Als raad eens per jaar een expertbijeenkomst te organiseren over de Nijmeegse lange-termijnaanpak van energietransitie, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de opgaven uit de energietransitie die zich moeilijker in een projectmatige aanpak laten vatten.

Op 19 februari 2020 heeft de eerste expertbijeenkomst plaatsgevonden. Daarnaast zijn er in 2020 nog twee sprekers geweest op 11 maart en 16 maart.

De gemeenteraad oriënteert zich op een volgende bijeenkomst.

2.4

Het themadossier Aardgasvrij op www.nijmegen.nl aan te vullen met een themadossier Energietransitie.

Op de pagina ‘bestuurlijke dossiers’ op www.nijmegen.nl is inmiddels een dossier ‘energietransitie’ opgenomen, waaronder drie bestuurlijke dossiers hangen:

Nijmegen aardgasvrij
Regionale Energiestrategie
Duurzame warmtebronnen

2.5

Een gespreksronde ‘Energietransitie’ uit zijn midden in te stellen met als doel besluitvorming van de gemeenteraad voor te bereiden en met het college te overleggen over collegevoorstellen en raadsvoorstellen die de energietransitie raken waarbij gespreksronde ‘Energietransitie’ de taak krijgt de transitie goed te monitoren en controleren.

Sinds 2019 zijn de volgende gespreksrondes georganiseerd:

17 april 2019 (agendapunt 4)
15 mei 2019 (agendapunt 1)
4 september 2019 (agendapunt 3)
6 november 2019 (agendapunt 2)
8 januari 2020 (agendapunt 1, informeren)
11 maart 2020 (agendapunt 1 en 2, informeren)
27 mei 2020 (agendapunt 3, initiatiefvoorstel warmtevisie)
17 juni 2020 (agendapunt 1, informeren)
1 juli 2020 (agendapunt 2, diverse stukken (voorstellen en brieven))
2 december 2020 (informeren)
9 december 2020 (agendapunt 3, wijkwarmteplan Hengstdal)
6 januari 2021 (agendapunt 1, informeren)
10 februari 2021 (agendapunt 2, opiniëren)
7 april 2021 (informeren inkoop warmtenet Dukenburg, punt 1)
12 januari 2022 (agendapunt 2, informeren over energie besparen in de woning)

2.6

Er wordt regionaal in gesprek gegaan met Nuon over de tariefsverhoging. Op een later moment wordt de raad daarover geïnformeerd.

De toezegging is afgedaan.Hierover is toelichting en terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2019, punt 7

2.7

Voor 27 februari 2019 wordt de vraag over het bedrag van de gemeente naar Nuon in combinatie met de exploitatiegarantie schriftelijk beantwoord.

De toezegging is afgedaan per e-mail. De tekst van de e-mail is opgenomen bij de toezegging.

2.8

De raad wordt geïnformeerd over een (communicatie)plan ten aanzien van de mogelijkheden voor inwoners in Nijmegen Noord om het aansluitingscontract met NUON op het warmtenet te ontbinden.

Toezegging is uitgevoerd door het versturen van een brief van Vattenfall aan bewoners (https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-energietransitie/duurzame-warmtebronnen/brief-nuon-bewoners-nijmegen-noord-juni-2019/). Hierover is toelichting en terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2019, punt 7

2.9

De wethouder zegt toe de berekeningen over CO2-reductie mee te nemen in het gesprek met de Nuon en over dit gesprek (met Arnhem en Nuon) aan de raad terug te koppelen.

Hierover is toelichting en terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2019, punt 7

2.10

Alle bewoners ontvangen binnen twee weken een brief van Nuon dat de boeteclausule voor het niet afnemen van warmte bij Nuon niet geëffectueerd zal worden.

De bewuste brief (https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-energietransitie/duurzame-warmtebronnen/brief-nuon-bewoners-nijmegen-noord-juni-2019/) is verstuurd.

2.11

De half jaarlijkse Voortgangsrapportage Energietransitie wordt aangevuld met:

 • Een overzicht van wat er komen gaat aan voorstellen en besluitvorming in onderlinge samenhang;
 • Een overzicht met betrekking tot energietechnieken en de voorkeur daarin;
 • Een overzicht van initiatieven van onderop;
 • De voortgang op de wijkwarmteplannen.

De toezegging voeren we als volgt uit:
Bullit 1: In de eerstvolgende voortgangsbrief Energietransitie van 2021 komen we hierop terug.
Bullit 2 en 3 is opgenomen in de duurzame bronnen en warmtenetstrategie. Deze is de gemeenteraad ter kennisgeving aangeboden: (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=9ec41c48-52f3-442c-804c-950822fa9631)

Bullit 4: is onderdeel van de voortgangsbrieven Energietransitie.

Titel

“Toegang tot de Wmo” (2019)

Besluit gemeenteraad
Besluitronde 4 maart 2020, agendapunt 11

Nummer

Besluit

Planning/Stand van zaken

3.1

Voorafgaand aan de besluitvorming over de vorming van een breed basisteam Volwassenen ontvangt de raad de beantwoording op de vragen onder aanbeveling 1 uit het Rekenkamerrapport.

De vragen uit aanbeveling 1:

 1. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe organisatiestructuur voor zorg en welzijn bij inwoners en professionals in het veld van zorg en welzijn bekend wordt?
 2. Hoe wordt ervoor gezorgd dat werkers in de nieuwe organisatiestructuur inwoners weten te vinden?
 3. Hoe wordt het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur geborgd bij de splitsing van Jeugd & Gezin en Volwassenen?
 4. Hoe wordt voorkomen dat wachtlijsten blijven bestaan of opnieuw gaan ontstaan?
 5. Hoe wordt - gegeven het feit dat ruim 50% van de Wmo-aanvragen een aanvraag voor een Wmo-klassiek maatwerkvoorziening betreft29 - voorkomen dat de brede basisteams Volwassenen onvoldoende tijd hebben om (lichte) hulp en ondersteuning te bieden en er opnieuw indicatie-organen ontstaan?
 6. Hoe wordt bij beschikkingsvrij indiceren:
  1. Gewaarborgd dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden?
  2. De rechtszekerheid van cliënten geborgd?
  3. Omgegaan met de eigen bijdrage van cliënten?
 7. Waar ligt (bij de Stips) de juiste balans tussen het uitgangspunt ‘voor en door bewoners’ en:
 1. De inzet van professionals?
 2. Uniformiteit bij de invulling van de informatie en adviesfunctie?

In de voorbereiding op de aanbesteding is de gemeenteraad formeel en informerend meegenomen in de vorming en aanbesteding van beide buurtteamorganisaties en de totstandkoming van "Vraaghulp Nijmegen" (www.vraaghulpnijmegen.nl ). Daarmee heeft het college naar haar oordeel voldaan aan dit raadsbesluit. Relevante stukken hierbij zijn o.a.:

3.2

De sturing op de uitvoering van de toegang tot de Wmo te versterken conform de aanbevelingen 2 en 3 uit het rapport, zowel bij Bindkracht 10 en Sterker als in de gemeentelijke organisatie. De raad ontvangt hierover vooraf een plan van aanpak, voorzien van termijnen en wordt 2x per jaar geïnformeerd over de gezette stappen. Dit gebeurt bij voorkeur in aansluiting op de rapportagemomenten van de P&C cyclus.

Aanbeveling 2 luidt:
Geef het college opdracht zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wmo te versterken door ook toezicht te houden en (bij) te sturen op basis van informatie over de (knelpunten in de) uitvoering.

Aanbeveling 3 luidt:
Geef het college opdracht de in dit onderzoek geconstateerde knelpunten in het proces op te lossen, door daarover afspraken te maken met Sterker en Bindkracht10 en ook binnen de eigen organisatie een aantal zaken te verbeteren.

Het college voert dit besluit uit door:

 1. De besluitvorming over brede basisteams, onder andere middels het programma van eisen.
 1. De halfjaar rapportages interventieplan, onder andere
 1. Bij de P&C-momenten, bijvoorbeeld in Koersdocument 2022 (besluitronde 23 juni 2021, agendapunt 4).
 2. De ontwikkeling van de website Vraaghulp Nijmegen. (zie raadsbrief “Informatie en communicatie Wmo en buurtteams”) Het is de nieuwe koepelwebsite waarin de verschillende toegangen te vinden zijn (besluitronde 20 oktober 2021, agendapunt 14.4.3).

3.3

Het begrip cliëntperspectief als volgt te interpreteren:
Maatwerk is aan de orde bij het in kaart brengen van de hulpvraag, het bepalen van de wijze waarop daarmee het beste kan worden omgegaan en het zo nodig leveren van de benodigde zorg. Rechtszekerheid is eveneens van belang en uit zich in voor de cliënt toegankelijke, duidelijke en controleerbare informatie en dat hier naar gehandeld wordt.
In dat kader vragen wij het college om werk te maken van een beter toegankelijke en actuele informatievoorziening aan cliënten, zowel op de gemeentelijke site als bij de Sociaal Wijkteams (de brede basisteams) en de Stips, en de raad hierover te informeren.

Deze aanbeveling is uitgevoerd door het opzetten en inrichten van de nieuwe website Vraaghulp Nijmegen. Zie: https://www.vraaghulpnijmegen.nl/
De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met de brief “Informatie en communicatie Wmo en buurtteams” (besluitronde van 20 oktober 2021, agendapunt 14.4.3)

3.4

De cliëntervaringsonderzoeken uit te breiden met kwalitatieve informatie, waarbij ook de cliënten zonder maatwerkvoorziening worden bevraagd en waarbij er aandacht is voor het langjarig volgen voor bepaalde groepen cliënten.

Ons college heeft besloten cliënten die ondersteuning krijgen van het Buurtteams zelf (algemene voorziening), en dus geen maatwerkvoorziening ontvangen, ook te vragen om mee te doen aan het cliëntervaringsonderzoek.
Daarnaast doen wij op gezette tijden kwalitatief onderzoek, zoals een onderzoek in 2021/2022 waarbij cliënten met een PGB (Wmo en Jeugdhulp) worden geïnterviewd. Wij hebben uw raad hierover geïnformeerd met de raadsinformatiebrief “Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en WMO 2020” (besluitronde 2 februari. 2022, agendapunt 10.4.3).

Nazorgonderzoek “Toegang tot de Wmo” (2020)

Besluit gemeenteraad
9 juni 2021, agendapunt 34

3.5

Motie “Duidelijke informatie over toegang tot de WMO”

3.6

 1. In overleg met de sociale wijkteams en de toekomstige buurtteams, er voor te zorgen dat huidige en nieuwe cliënten heldere informatie krijgen over hun rechten en plichten op grond van de Wmo inclusief de verstrekking van het onderzoeksverslag.

Dit beslispunt is door ons college uitgevoerd. Dit hebben we gedaan door:

 • De opdracht verstrekking aan Buurtteams Jeugd & Gezin per 1 juli 2021 en Buurtteams Volwassenen m.i.v. 1 januari 2022.
 • Daarnaast is de koepelwebsite Vraaghulp Nijmegen https://www.vraaghulpnijmegen.nl/ gelanceerd, om eenduidige informatie aan inwoners te kunnen verstrekken. Onder het kopje “hoe werkt het” kunnen cliënten onder andere informatie vinden over hoe wordt omgegaan met hun privacy, waar ze een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen vinden.

3.7

 1. De raad hierover voor 1 september 2021 te informeren.

Dit beslispunt is door ons college uitgevoerd. Dit hebben we gedaan door:
de raad zowel schriftelijk als met kennismakingsbijeenkomsten te informeren over de start van respectievelijk Buurtteams Jeugd & Gezin als Buurtteams Volwassenen. Zie hiervoor o.a. de stukken bij 3.2

3.8

Motie “Duidelijkheid in ieders belang”

3.9

 1. Er zorg voor te dragen en op toe te zien dat toewijzing of afwijzing van verdere toegang tot de WMO, op een transparante, controleerbare en uniforme wijze zal verlopen.

Dit beslispunt is door ons college uitgevoerd. De raad is zowel schriftelijk als met kennismakingsbijeenkomsten geinformeerd over de start van respectievelijk Buurtteams Jeugd & Gezin als Buurtteams Volwassenen. In de opdrachtverstrekking aan de Buurtteams zijn de kaders opgenomen voor de wijze waarop de toegang tot de Wmo dient te worden uitgevoerd. De kaders zijn vooraf op basis van een wensen en bedenkingenprocedure aan de raad voorgelegd (programma van eisen).

Er wordt door de aanbieders een instrument ontwikkeld waarmee inzicht ontstaat in deze gegevens. Daarover vindt intensief overleg plaats, zodat er een passende monitor komt. Verwachting is dat deze in 2022 gereed komt.

Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek “Toegang tot de Wmo” (2020)

Het nazorgonderzoek is door de raad besproken zonder een raadsinitiatiefvoorstel. Daardoor zijn er geen specifieke beslispunten opgenomen ten aanzien van de aanbevelingen. Volledigheidshalve zijn de aanbevelingen hieronder opgenomen.

3.10

Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan inwoners:

 1. Verzoek het college prioriteit te geven aan het op zo kort mogelijke termijn verbeteren van de informatievoorziening aan cliënten. Met het oog op het steeds kunnen waarborgen van de rechtszekerheid en gelijke behandeling van cliënten is dit van groot belang. Concreet bevelen wij de raad hiertoe het volgende aan:
  1. Geef het college nogmaals opdracht de informatie op de gemeentelijke website te verbeteren. Vorig jaar hebben wij verwezen naar de websites van de (uitvoerende organisaties in Apeldoorn, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Utrecht en Tilburg), die laten zien dat de informatievoorziening op de website veel duidelijker kan.
  2. Vraag het college nogmaals afspraken te maken met Sterker (en de organisatie die de Brede Basisteams Volwassenen gaat uitvoeren) over het oplossen van de knelpunten in het proces dat cliënten doorlopen, over tenminste:
 • Het altijd toesturen van de informatiefolder aan de cliënt;
 • Het hanteren van één format voor het onderzoeksverslag;
 • Het altijd opstellen van een onderzoeksverslag;
 • Het altijd delen van het onderzoeksverslag met de cliënt;

Vraag het college ook enkele keren per jaar steekproefsgewijs te (laten) controleren of dit gebeurt.

3.11

Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad:

 1. Concretiseer de afspraken met het college over welke cijfers rond de toegang tot de Wmo de raad periodiek inzicht wil hebben. Op basis van het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkamerrapport 2019 en de toezeggingen naar aanleiding daarvan door het college gaat het op dit moment om:
 • Kwartaalrapportages Sterker;
 • Rapport dossiercontrole Sterker;
 • Wensen van de raad uit het raadsvoorstel:
  • de redenen voor beëindiging van een indicatie;
  • de wijze waarop de overgang van jeugd naar volwassenen (18-23 jaar) verloopt;
  • informatie over de aard en het aantal ingediende klachten bij de Sociaal Wijkteams (brede basisteams), de Stips en de gemeente en de afhandeling daarvan (gegrond versus ongegrond);
  • uitschieters en de duur van wachttijden naast de gemiddelde wachttijd.
  • relevante informatie uit de registratie van de Stips, gelijksoortig zoals opgenomen in bijlage 6 van het bijlagenboek van het Rekenkamerrapport12.

Vraag bij deze cijfers ook steeds een analyse van het college en laat die zo veel mogelijk aansluiten bij de rapportagemomenten in het kader van de P&C-cyclus

3.12

 1. Ga het gesprek met het college aan over de (meest opvallende) ontwikkelingen in de cijfers die wij hebben gepresenteerd bijlage 4 bij deze brief. In onze ogen zou het in dat gesprek in elk geval moeten gaan over:
 • De blijvend lage score van de gemeente Nijmegen op de vraag ‘ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag’ in het Cliëntervaringsonderzoek;
 • De afname van het aantal meldingen Wmo-nieuw (2019: 2.489 / 2020: 2.098); • De afname van het aantal cliënten dat wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner (2018: 41% / 2019: 36%);
 • De ontwikkelingen rond de wachttijden tot het keukentafelgesprek, in het bijzonder:
  • De afname van het aantal cliënten Wmo-klassiek dat langer dan 6 weken moet wachten op het keukentafelgesprek (2019: 55% / 2020: 34%); • Het gelijk blijven van het aantal cliënten Wmo-nieuw dat langer dan 6 weken moet wachten op een keukentafelgesprek (2019: 53% / 2020: 53%);
  • De toename van het aantal cliënten dat langer dan 15 weken moet wachten op het keukentafelgesprek (Wmo-klassiek: 2019: 4% / 2020: 7% en Wmonieuw: 2019: 8% / 2020: 23%);
  • De situatie dat de belangrijkste reden dat de wachttijd voor cliënten oploopt tot boven 4 weken, nog steeds ‘wachtlijst/werkdruk’ is (2018: 84% / 2019: 89% / 2020: 81%);
  • De toename van schriftelijke onderzoeken bij Wmo-nieuw herindicaties (2019: 13% / 2020: 31%); • De toename van het aantal aanmeldingen dat geannuleerd is (Wmo-klassiek: 2019: 1% / 2020: 6% en Wmo-nieuw: 2019: 2% / 2020: 7%).
  • De afname van het bieden van ondersteuning door het Sociaal Wijkteam (Wmoklassiek: 2019: 23% / 2020: 18% en Wmo-nieuw: 2019: 14% / 2020: 11%);

Overweeg dit gesprek te voeren aan de hand van een vooraf door het college opgestelde analyse van die ontwikkelingen

3.13

Voor het bewaken van de voortgang van het verbetertraject
Organiseer als raad de controle op de uitvoering van het raadsbesluit en toezeggingen die in dat kader zijn en worden gedaan door het college. Zorg daarbij voor een goede basis, zodat de raad zijn controlerende rol kan uitvoeren. De rekenkamer geeft daarvoor de volgende (combinatie van) mogelijkheden in overweging:

 • Vraag het college alsnog een Plan van Aanpak op te stellen voor het oplossen van de knelpunten in het proces rond de hulpvraag van cliënten en het vergroten van de aandacht voor het cliëntperspectief in dat proces;
 • Ontwikkel samen met het college – breder dan voor de toegang tot de Wmo - een werkwijze waarbij het nakomen van raadsbesluiten en toezeggingen gewaarborgd is. Zorg er daarbij voor dat ook toezeggingen die periodiek om actie vragen hierin een plek krijgen.

Gebruik de verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen, toezeggingen en het raadsbesluit om de voortgang van het verbetertraject te bewaken.

Titel

Rekenkamerbrief "Voorbereiding invoering Omgevingswet "(2020)

Betrokken in de gespreksronde van 11 november 2020 inzake het raadsvoorstel "Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen" (62/2020).

Nummer

Besluit/aanbeveling RK

Planning/Stand van zaken

4.1

Aanbeveling 1: Actueel programmaplan

Vraag aan het college binnen afzienbare termijn een actueel programmaplan aan de raad aan te bieden. Het plan moet duidelijk maken:

 • aan welke van de 27 minimale eisen en adviezen het college al invulling heeft gegeven en hoe hij dat heeft gedaan
 • wat de concrete aanpak en de planning is voor de minimale eisen en adviezen die op dit moment nog niet zijn afgerond en maak daarbij onderscheid naar zaken die betrekking hebben op uitvoering en zaken waarbij de raad een rol heeft.

De gemeenteraad heeft op 25 november 2020 het “Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen” (62/2020) (agendapunt 9) vastgesteld.

Voorafgaand aan de vaststelling zijn in de gespreksronde op 11 november 2020 een aantal toezeggingen gedaan door het College van B&W. Zie 4.2 t/m 4.10.

Op 1 februari 2022 is door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangekondigd dat de Omgevingswet niet op 1 juli 2022, maar op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking zal treden. Als reden voor de uitstel noemt hij de onzekerheden rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waardoor nieuwe omgevingsplannen nog niet goed kunnen worden gepubliceerd. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is ook uitgesteld.

4.2

Aanbeveling 2: Voortgangsinformatie

De rekenkamer acht het daarom van belang dat de uitvoering van het Programmaplan gevolgd wordt, en dat de raad zich op gezette tijden laat informeren over de voortgang en eventuele (financiële) dilemma’s bij de uitvoering. Waar nodig kan dan tijdig bijgestuurd worden, om op de datum van inwerkingtreding volgens de nieuwe wet te kunnen werken. Het ligt in de rede dat de kartrekkers uit de raad voor de Omgevingswet de (kwaliteit van de) voortgangsinformatie actief volgen en naar aanleiding daarvan voorstellen aan de raad doen voor de behandeling van zaken die daaruit voortvloeien.

Tijdens de behandeling van het programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen in de gespreksronde van 11 november 2020 zijn hierover toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt met de kartrekkers. Zie hiervoor ook punten 4.4 tot en met 4.12

4.3

Aanbeveling 3: Informatievoorziening voor de raad.

De aanbeveling van de rekenkamer is dat de raad in overleg met het college komt tot één – liefst openbare - centrale vindplaats van alle (voor de raad) relevante documenten. Te denken is daarbij aan het Programmaplan, de voortgangsrapportages, raadsvoorstellen en –besluiten, toelichtingen op de samenhang tussen de verschillende stukken en (links naar) relevante publicaties van het Rijk, de provincie en bijvoorbeeld de VNG.

Er is geen centrale vindplaats zoals omschreven in de aanbeveling van de Rekenkamer, maar lijkt conform afspraak met het College van B&W. Zie afspraak en toelichting bij punt 4.11

4.4

In de gespreksronde van 11 november 2020 (agendapunt 3) over het Raadsvoorstel Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen, zijn een aantal toezeggingen gedaan en zijn afspraken met kartrekkers gemaakt (4.5 t/m 4.12):

4.5

Eens per kwartaal een voortgangsbrief over de implementatie (o.a. planning in relatie tot realisatie, financiële consequenties, ict, risico’s), zo mogelijk gebaseerd op reeds bestaande voortgangsrapportages over de implementatie van de Omgevingswet;

Afspraak: dit wordt toegezegd, waarbij de eerste brief in het eerste kwartaal van 2021 verschijnt.

Er is voldaan aan de toezegging. Het college heeft ieder kwartaal in 2021 een brief aan de raad gestuurd:

4.6

Enkele workshops over de beleidsmatige uitgangspunten bij het omgevingsplan;

Afspraak: er wordt in de loop van 2021 een sessie / workshop met de raad gepland waarin aan de orde komt hoe beleidsmatige uitgangspunten uit de Omgevingsvisie kunnen worden uitgewerkt in het Omgevingsplan, als voorbeeld. Voor een definitief Omgevingsplan is er nog tijd tot 2029.

Deze bijeenkomst heeft nog niet plaatsgevonden. Er is nog veel onduidelijkheid rondom het omgevingsplan en de planketen. Deze bijeenkomst is zinvol kort voor of na inwerkingtreding van de wet en kan door de raadsgriffie worden ingepland als de inwerkingtredingsdatum door de Eerste en Tweede Kamer is bekrachtigd.

4.7

Een informatieve bijeenkomst over de invulling van de bruidsschat;

Afspraak: er wordt in de loop van 2021 een sessie / workshop met de raad gehouden over de bruidsschat en de beleidskeuzes die daarin mogelijk zijn.

De inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet is nog niet bekend. Deze bijeenkomst is zinvol te organiseren kort voor of na inwerkingtreding. Wanneer de datum bekend is, kan deze bijeenkomst worden ingepland.

4.8

Betrokkenheid bij de uitwerking van de Omgevingsvisie (o.a. in de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg) zoals toegezegd / in de besluitvorming vastgelegd;

Afspraak: wordt opgepakt zoals reeds eerder toegezegd, woensdag 11 november is een eerste bijeenkomst in dit kader.

Conform afspraak is op 11 november 2021 een bijeenkomst georganiseerd over de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg. Op 24 november 2021 is de ontwikkelvisie en planexploitatie Winkelsteeg behandeld in de Raad. Na de verkiezingen zal met de nieuwe Raad worden gesproken over de inhoud en opzet van de bijstelling van de Omgevingsvisie.

4.9

Richtinggevende bijeenkomsten met betrekking tot de invulling van participatie bij initiatieven en de rol van de raad daarbij, voorafgaand aan definitieve besluitvorming;

Afspraak: dit wordt toegezegd. Als aanvulling hierop meldt de wethouder dat hij overleg heeft gehad met een aantal wijkraden en hen heeft gevraagd of zij ook in dit proces betrokken willen worden. Daar willen zij graag op ingaan.

Een gezamenlijke werkgroep uit wijkraden en belangengroepen geeft een advies voor het op te stellen participatiebeleid. In 2021 zijn al diverse verkennende gesprekken gevoerd. In 2022 volgt het concrete gesprek over het participatiebeleid. Dan volgt ook het advies van de werkgroep.

4.10

Strategische discussie over keuzes in legesheffing en de arrangementen met uitvoeringsdiensten in het voorjaar van 2021;

Afspraken: na de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (maart 2021)  vindt hierover een gesprek met de raad plaats in verband met de keuzes en financiële risico’s die hieruit voortvloeien. Ruim voorafgaand aan de legesverordening vindt er met de raad een gesprek plaats over strategische keuzes ten aanzien van leges (onder andere milieuleges).

Deze bijeenkomst heeft nog niet plaatsgevonden.

Uit de “Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet (minimumacties) Q4 2021”:
‘We zijn nog in afwachting van het definitieve VNG-model voor de legesverordening (titel 2). Die verschijnt naar verwachting in december of januari. We hebben ondertussen nagedacht, met een adviesbureau, over de gevolgen voor de legesverordening door de splitsing bij de omgevingsvergunning in de ruimtelijke activiteit en de technische activiteit, mede in het kader van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). En we onderzoeken de mogelijkheid, die er bij inwerkingtreding van de Omgevingswet is, tot het invoeren van milieuleges, met de regio en met de ODRN. We hebben met de regiogemeenten afgesproken dat we zoveel mogelijk aansluiten bij het VNG-model en in ieder geval de artikelnummering van het VNG-model gaan aanhouden. Na het verschijnen van het definitieve VNG-model pakken we dit verder op en maken we een raadsvoorstel.’
De verschijning van het definitieve VNG-model is wederom uitgesteld, naar maart 2022.

4.11

Een centrale vindplaats voor alle relevante stukken in het kader van de Omgevingswet;

Afspraak: wethouder vindt het belangrijk dat informatie goed ontsloten is, zeker ook voor inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Hij vindt het aan de ODRN om klanten en betrokkenen over de Omgevingswet te informeren en is van mening dat de informatie over gemeentelijk beleid rondom de Omgevingswet afdoende wordt ontsloten in iBabs en op de gemeentelijke site.

Er is voldaan aan de afspraak:

 • Er is sprake van ontsluiting van informatie via iBabs.
 • De hoofdpagina van website van de gemeente Nijmegen verwijst naar actuele bestuurlijke dossiers. De Omgevingswet heeft daar ook een verwijzing. Hier zijn o.a. de omgevingsvisie zelf te vinden en beknopte omschrijving van relevante ontwikkelingen.

Hoewel voldaan is aan de afspraak, is er geen centrale vindplaats conform aanbeveling van de Rekenkamer. Er is er geen totaaloverzicht van alle relevante documenten of voortgangsbrieven zoals bijv. toegepast bij dossier Energietransitie, onderdeel Nijmegen aardgasvrij. Zie ook toelichting bij punt 4.3.

4.12

Regelmatige voortgangsinformatie over de opdrachtverstrekking aan de ODRN;

Afspraak: op zeer korte termijn komt er weer een bestuurlijke tussenrapportage zoals eerder toegezegd. De raad wordt ook meegenomen op de voortgang van de begroting, het werkplan en de ontwikkelagenda. Vergaderingen van het AB ODRN worden gestreamd.

De opdracht ODRN Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onderdeel van Ontwikkelopgave ODRN. ODRN rapporteert daarover in jaarverslag en bestuursrapportage, op de gebruikelijke momenten.
Bijvoorbeeld in de Kaderbrief 2023 van de omgevingsdienst Regio Nijmegen of de Bestuursrapportage 2021.

Titel

20 jaar rekenkameronderzoek: frapper toujours

Besluit gemeenteraad
Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5

Nummer

Besluiten

Planning/Stand van zaken

5.1

Doelen zijn onvoldoende sturend

 1. De kwaliteit van (initiatief)raadsvoorstellen wordt verbeterd door aanpassingen in de format.

Een werkgroep vanuit ambtelijke organisatie en griffie die hiermee aan de slag gaat, is inmiddels gestart

 1. Meer doorwerking van de doelenboom: in raadsvoorstellen, bij voorstellen in de begroting / P&C producten en bij amendementen.

Dit is wat betreft raadsvoorstellen gerealiseerd. Ook is de doelenboom onderdeel van de begrotingen vanaf kalenderjaar 2022.

5.2

Weinig initiatief van de raad mbt kaderstelling

 1. Kwaliteitsverbetering lange termijn agenda.

Met ingang van de nieuwe bestuursperiode wordt deze twee keer per jaar besproken tussen raad en college en in de raad vastgesteld.

 1. Betere sturing van de raad op grote dossiers.

De werkwijze met ‘kartrekkersgroepen’ wordt voortgezet.

5.3

Onderbouwing bij financiële bijsturing is onvoldoende

 1. Er komen twee keer per jaar extra voortgangsrapportages op grote projecten.

De opzet daarvan is nu onderwerp van gesprek in commissie GREX en auditcommissie iom ambtelijke organisatie.

 1. De positie van de auditcommissie wordt versterkt.

Dit gebeurt met ingang van de nieuwe bestuursperiode.

 1. De financiële paragraaf in raadsvoorstellen wordt verbeterd

Dit wordt meegenomen in het verbeterproces raadsvoorstellen (zie 5.1).

5.4

Er wordt te weinig gecontroleerd op het naleven van afspraken

 1. Verbeteren informatievoorziening uit verbonden partijen en raadsleden daarbij een rol geven.

Dit wordt ingevoerd bij de nieuwe bestuursperiode.

 1. Betere borging van rekenkameronderzoeken

Griffie gaat opvolging van besluiten actiever monitoren en aan het presidium agenderingsvoorstellen doen.

5.5

De informatievoorziening is onvoldoende

 1. Het voorblad bij agenderingsverzoeken wordt aangepast.

Dit wordt nu door de griffie ingevoerd, te beginnen bij de grote dossiers.

 1. Projectmatige aanpak van informatievoorziening, gezien het aantal jaren en keren dat hierover opmerkingen gemaakt zijn door Rekenkamer, auditcommissie en raadsleden

Er is inmiddels een projectleider aangesteld in de ambtelijke organisatie die hiermee aan de slag gaat.

Titel

Rekenkamerrapport Afval of Grondstof

Besluit gemeenteraad
22 december 2021, agendapunt 7.3

Nummer

Besluit

Stand van zaken

6.1

Conform aanbeveling 1 het verbeteren van de kwaliteit van huishoudelijk afval als leidend principe te benoemen en bij het actualiseren van het afvalbeleid en het uitvoeren ervan een cyclische manier van werken te hanteren, waarbij het college aangeeft hoe men deze werkwijze in de praktijk brengt.

Deze aanbeveling wordt uitgewerkt in de startnotitie. Daar wordt nu aan gewerkt.
Verwachte oplevering: maart 2022

6.2

Voorafgaand aan het Afvalbeleidsplan, conform aanbeveling 2, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te komen met een startnotitie Afvalbeleid, waarin onder meer wordt ingegaan op:

 • de betrokkenheid van de raad, inwoners en andere spelers in de keten

Deze aanbeveling wordt uitgewerkt in de startnotitie. Daar wordt nu aan gewerkt.
Verwachte oplevering: maart 2022

 • scenario’s op hoofdlijnen voor de richting van het nieuwe Afvalbeleidsplan
 • de planning voor de totstandkoming van het nieuwe Afvalbeleidsplan zodat deze uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 kan worden behandeld in de raad.
 • Bij het uitwerken van het Afvalbeleidsplan – te beginnen bij de startnotitie – de raad een voorstel te doen op welke wijze goed inzicht gegeven kan worden in afvalstromen, afvalscheiding en –samenstelling in de stad.

6.3

Het afvalbeleidsplan op te bouwen en inhoudelijk in te richten conform de aanbevelingen van de rekenkamer onder aanbeveling 2, pagina’s 32 en 33 van het rapport;

Aan de orde na startnotitie.
Verwachte oplevering afvalbeleidsplan: december 2022

6.4

Conform aanbeveling 3 voortaan in de begroting en jaarstukken in ieder geval te rapporteren op de volgende indicatoren:

 • ingezamelde hoeveelheden restafval per inwoner;

Het nieuwe afvalbeleid treedt in werking vanaf 2023. Vanaf dan zullen de gevraagde indicatoren worden aangegeven.

 • scheidingspercentage;
 • hergebruikspercentage (recycling).

6.5

Na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidplan (uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022):

 1. conform aanbeveling 3 de raad jaarlijks een voortgangsrapportage Afvalbeleid aan te bieden, waarin in elk geval de suggesties gedaan door de Rekenkamer om op te nemen in de voortgangsrapportage (p. 34) een plek krijgen

- Hierbij ook te zorgen voor een analyse van de gegevens zoals verwoord in aanbeveling 3

Volgt na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.
Verwachte oplevering: maart 2023

 1. Deze voortgangsrapportage Afvalbeleid op te nemen in de Lange Termijn Agenda conform aanbeveling 4 en jaarlijks aan te bieden in het eerste kwartaal.
 1. Het nieuwe Afvalbeleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma uiterlijk na 4 jaar te evalueren conform aanbeveling 2 en de raad daarover te informeren; en gelijktijdig de Afvalstoffenverordening te evalueren.

Volgt na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.
Verwachte oplevering: uiterlijk december 2026

6.6.

Als raad eens per jaar een (regionale) bijeenkomst te organiseren waarin de raad door externe deskundigen wordt geïnformeerd over relevante actuele zaken op dit dossier.

 • De voortgangsrapportage in een gespreksronde te behandelen op de Politieke Avond en die samen te laten vallen met de (regionale) bijeenkomst.

Organiseren we na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan. Verwachte oplevering: maart/april 2023

6.7

Motie Let op van scheiden komt lijden (AANGEHOUDEN)

Raadslid: In ambtelijk overleg april 2020 is afgesproken dat sorteeranalyses worden gedaan. Is met deelnemende gemeente afgesproken. Pak die sorteeranalyses, zet die in de voortgangsrapportages. Dat is het enige dat ik vraag. Zeg daarbij deze sorteeranalyse komt uit die wijk. Deel dat met raad.

Wethouder Is technisch. Dat moet ik eventjes teruggeven. Wat er aan gegevens is, kunt u krijgen. Die maken we u telkens bekend.

Onder voorbehoud van toezegging. Zie punt 8.

6.8

Toezegging

College zegt toe vooraf een week vooraf aan de volgende besluitronde aanvullende informatie over sorteeranalyses uit de verschillende wijken naar de raad te sturen.

Is afgehandeld. De gevraagde informatie is aangeleverd en wordt via de griffie aan de raad doorgegeven. Is d.d. 4 febr. 2022 nog niet verwerkt in het Dashboard Toezeggingen.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13