Programma's

Indicatoren Wijkontwikkeling

Inleiding

Met wijkgericht werken richten we ons op een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen. Het wijkgericht werken in Nijmegen kent een lange traditie en richt zich op de interne en externe samenwerking. In 2021 hebben we de organisatie van het wijkgericht werken aangepast om deze nog breder te verankeren in onze organisatie. Het gaat daarbij om het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, de aanpak van achterstanden in deelgebieden en het stimuleren van participatie en samenwerking met bewoners en overige partners in de wijk. Zo zorgen we voor een samenhangende aanpak op sociaal, veilig en fysiek gebied, voor vitale en veerkrachtige wijken.

We investeren in de stadsdelen in het netwerk en wijkmedia (basis op orde):
Dit doen we door de opbouw en onderhoud van duurzame relaties met wijknetwerken, zoals bewoners(groepen), wijkplatforms en met wijkpartijen, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, politie, woningcorporaties. We sturen op samenwerking en als dat nodig is voeren wij de regie. Ook faciliteren en stimuleren we bewonerskracht, om participatie en eigen initiatief te bevorderen. Hierbij horen onder andere subsidies voor bewonersinitiatieven en activiteiten en het ondersteunen van een wijkgerichte communicatie-infrastructuur, zoals de wijkbladen, websites en social media. En bewaken we de eenheid van ons optreden vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit doen we door het perspectief vanuit de wijk, de context en de geschiedenis in beeld te houden. Hierdoor kunnen ontwikkelingen van ons of externe partners makkelijker landen in het netwerk en aansluiten bij wat er al is.

We investeren in ontwikkeling van de stadsdelen (weten wat er speelt):
De focus ligt op thema’s die vergaande positieve of negatieve effecten hebben op de leefbaarheid en de ontwikkeling van de wijken. De energietransitie (Nijmegen Aardgasvrij), nieuwe woningbouw, activiteiten voor jeugd en preventie van jeugdoverlast, de veranderingen in het stelsel van zorg, ondersteuning en welzijn en de ombuiging van de wijkaccommodaties. We streven ernaar ‘spelen’ te integreren in de openbare ruimte en te verbinden met functies als ontmoeten, gezondheid, sport en onderwijs.
In Dukenburg en Neerbosch-Oost werken we aan de uitvoering van langere termijn gebiedsontwikkeling. In Lindenholt staan ontmoeten, armoede en de gezondheidsaanpak centraal. In Noord focussen we op de jeugd en de opbouw van sociale netwerken en voorzieningen in de nieuwbouwgebieden. In Centrum staat de leefbaarheid in relatie tot de woonfunctie, evenementen en kamerverhuur op de agenda. Oost heeft als belangrijkste thema vergrijzing en voorzieningen, maar ook kamerverhuuroverlast. In heel Nijmegen West zijn armoede en gezondheid belangrijke thema’s. In Oud-West en Midden pakken we de verbinding tussen oud en nieuw en vroegsignalering op wooncomplexniveau op. In Nieuw-West en Zuid staat de problematiek achter de voordeur centraal, evenals generatielange armoede en werkloosheid.

We zorgen voor inzet bij complexe wijkoverstijgende thema’s:
Daar waar nodig voeren we regie bij complexe thema’s zoals overlast zoals rondom de Waal en procesmanagement bij projecten voor maatschappelijke opvang.

Link met programma’s
Wijkontwikkeling is voornamelijk terug te vinden in de volgende programma’s:

  • Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
  • Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
  • Openbare Ruimte
  • Veiligheid
  • Werk en Inkomen
  • Onderwijs

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 904
Gerealiseerd € 888
Afwijking € 15
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13