Paragrafen

Investeringen

Financiële verantwoording

Dit jaar hebben we voor een bedrag van 40,3 miljoen euro (2020: 41 miljoen euro) in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Voor zover kredieten in 2021 niet tot besteding of afronding zijn gekomen, schuiven deze zoals te doen gebruikelijk door naar 2022 (zie kolom 'Budget 2022-2025'). Dit geldt niet voor de bulkinvesteringen, tenzij anders door ons voorgesteld; het niet bestede deel van deze investeringsbudgetten valt volgens de huidige regels vrij en overschrijdingen worden verrekend met het krediet van het volgende jaar.  Dit is meegenomen in begrotingswijziging BW-01813.

In het kader van de investeringen stellen we verder het volgende aan uw raad voor:

  1. de benaming van het krediet 'Bewegingsonderwijs Kristallis' te wijzigen in 'Bewegingsonderwijs Park Neerbosch';
  2. het tekort op krediet ‘Herinrichten Voorstadslaan’ (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met krediet ‘Verkeersveilig kruispunten Energieweg’ en resterend bedrag van laatstgenoemd krediet vrij te laten vallen. Beide kredieten kunnen worden afgesloten;
  3. het restant van het krediet ‘Investeringsbudget Oude Stad’ (programma Cultuur en Cultureel Erfgoed) toe te voegen aan het krediet ‘Valkhofkwartier’;
  4. conform het onderliggende raadsbesluit aankoop Museum Valkhof (programma Cultuur en Cultureel Erfgoed) voor het objectprofiel dat standaard wordt gehanteerd voor gebouwen een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 30 in plaats van 40 jaar;
  5. het restant van het krediet ‘Nijmegen Noord’ (programma Financiën) van 0,5 miljoen euro vrij te laten vallen;
  6. van het krediet ‘Vastgoed Rendabel’ (programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling) van jaarschijf 2021 een bedrag van 1,112 miljoen euro vrij te laten vallen en het resterende deel door te schuiven naar 2022;
  7. het krediet ‘Aansluiting Burchtstraat – Valkhof’ (programma ‘Wonen en Stedelijke Ontwikkeling’) af te sluiten en de resterende middelen vrij te laten vallen;
  8. het restant van het krediet voor Bedrijfsinvesteringen van 0,57 miljoen euro door te schuiven naar 2022.

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2021 en nemen we mee in de 1e Voortgangsmonitor 2022.

In onderstaande tabel treft u per programma informatie over beschikbaar gestelde kredieten en de besteding daarvan. De nieuwe investeringskredieten en wijzigingen die de raad bij de Stadsbegroting 2022 heeft vastgesteld zijn daarin nog niet meegenomen, met uitzondering van het Valkhofkwartier waarvoor in 2021 al uitgaven zijn gedaan (zie programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling).

Bedragen x € 1.000

Totaal Budget

Realisatie tm
vorig jaar

Budget
2021-2024

Realisatie 2021

Budget 2022 - 2025

Bereikbaarheid

61.698

24.130

37.569

10.263

27.306

Cultuur en cultureel erfgoed

25.420

1.384

24.036

5.188

18.848

Economie en toerisme

4.800

299

4.501

263

4.238

Financiën

1.500

793

707

77

630

Onderwijs

21.574

7.074

14.500

0

14.500

Openbare Ruimte

25.733

869

24.864

5.559

19.305

Sport

32.584

9.158

23.426

9.677

13.749

Veiligheid

75

0

75

0

75

Welzijn wijkontwikkeling en zorg

3.433

927

2.506

623

1.883

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

80.776

2.814

77.962

6.561

71.401

Bestuur en Organisatie

2.671

0

2.671

2.100

571

Totaal

260.264

47.448

212.817

40.311

172.506

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13