Jaarrekening

Balans

Balans

ACTIVA

31-12-2021

 31-12-2020

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Eigen Vermogen

Kosten afsluiten geldleningen

6

9

Algemene reserves

120.381

78.033

Bestemmingsreserves

15.747

14.522

Bijdrage aan activa in eigendom  van derden

19.628

20.309

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

40.500

33.767

19.634

20.318

176.628

126.322

Materiële vaste activa

Voorzieningen

In erfpacht gegeven gronden

559

559

Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's

17.507

21.846

Investeringen met een economisch nut

278.819

280.285

Egalisatievoorzieningen

0

Investeringen met een economisch nut (heffing )

43.594

43.963

Middelen van derden met bestedingsdoel

6.254

5.553

Investeringen met een maatschappelijk nut

110.161

103.291

433.132

428.099

23.761

27.399

Financiële vaste activa

Langlopende schulden

Kapitaalverstrekkingen aan:

Obligatieleningen

88.000

98.000

Deelnemingen

1.639

1.650

Onderhandse leningen van:

Leningen aan:

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

36

48

Woningbouwcorporaties

17.729

19.863

Binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

334.781

378.493

Deelnemingen

6.545

7.259

Binnenlandse bedrijven

11.000

11.000

Overige langlopende leningen

25.565

34.391

Openbare lichamen

65.000

90.000

Waarborgsommen

7

0

Waarborgsommen

315

186

51.485

63.164

499.132

577.728

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

46

45

Grondexploitaties

247.818

268.478

Voorraad gereed product en handelsgoederen

110

129

247.974

268.652

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

Vorderingen op openbare lichamen

40.046

35.033

Overige kasgeldleningen

80.000

89.000

Rekening-courant derden

52.000

34.000

Bank- en kassaldi

0

0

Rekening-courant derden

225

225

Overige vorderingen

28.651

34.670

overige schulden

35.102

25.471

120.697

103.703

115.327

114.696

Liquide middelen

Kassaldi

88

46

Banksaldi

510

4.341

598

4.386

Overlopende activa

Overlopende passiva

Verplichtingen

30.119

32.521

Voorschotbedragen overheidslichamen:

Voorschotbedragen overheidslichamen:

Europese overheid

0

727

Europese overheid

231

161

Rijk

2.069

0

Rijk

39.618

13.224

Nederlandse overheid

330

217

Nederlandse overheid

3.117

4.574

Overige nog te ontvangen bedragen

12.764

8.347

Overige vooruit ontvangen bedragen

751

989

15.163

9.291

73.836

51.469

0

TOTAAL ACTIVA

888.684

897.614

TOTAAL PASSIVA

888.684

897.614

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen €72.185(bedrag x 1.000 )

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13