Bijlagen

Leningen norm renterisico

Leningen norm renterisico

Bereken renterisico op de vaste schuld

Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

Berekenen renterisico op de vaste schuld

x € 1.000

[1]

Renteherzieningen

-538

[2] 

Aflossingen

29.871

[3] 

Renterisico (1+2) 

29.333

[4] 

Renterisiconorm

166.460

[5a] = [4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm

137.127

[5b] = [3>4] 

Overschrijding renterisiconorm

Berekening:

Begrotingstotaal jaar 2021

[4a] 

Begrotingstotaal 

832.300

[4b] 

Percentage regeling 

20

[4] = [4a] x [4b]/100 

Renterisiconorm 

166.460

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 29 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 166 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13