Stadsrekening

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Stadsrekening 2021

Programma
Financiën

Portefeuillehouder
M. Esselbrugge

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 april 2022

Voorstel om te besluiten

 1. De Stadsrekening 2021 vast te stellen.
 1. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 40.499.613 te storten in de saldireserve.
 1. De  middelen vanuit de decembercirculaire 2021 die niet tot besteding hebben geleid ad € 2.581.099 toe te voegen aan de  bestemmingsreserve Decembercirculaire.
 1. Vrij laten vallen uit de bestemmingsreserve Decembercirculaire van niet ingezette middelen uit eerdere jaren ad € 31.402.
 1. De reserves ISV, Onderwijshuisvesting en Focus citymarketing op te heffen.
 1. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01813).
 1. De onderstaande beslispunten ten aanzien van grondexploitatie:
  1. Ten aanzien van rioolinvesteringen in niet verlieslatende deelplannen binnen de Waalsprong te besluiten tot een gewijzigde exploitatieopzet.
  2. Het instellen van een voorziening voor het project Winkelsteeg Kanaalzone.
  3. Het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 2 miljoen voor het project Winkelsteeg Kanaalzone.
  4. De claim van € 10 miljoen op de saldireserve als gemeentelijke bijdrage BO Mirt voor het project Stationsgebied te laten vervallen en  een investeringskrediet op te hogen naar € 12,7 miljoen.
 1. De onderstaande beslispunten betreffende claims op middelen:
  1. Ten laste van de winst van 2021 een bestemmingsreserve te vormen met een grootte van € 1 miljoen ter uitvoering van het opleidingsplan Publiekszaken.
  2. Een bedrag van € 50.000 aan de bestemmingsreserve Beeldende Kunst toe te voegen.

De volgende middelen als budgetoverheveling in de saldireserve vast te houden en in 2022 beschikbaar te stellen.

  1. Middelen gebiedsvisie Vlaams Kwartier ad € 73.258.
  2. Ten behoeve van een Participatiecoach Inburgering   € 76.000.
  3. De resterende middelen Aardgasvrij  ad € 251.541
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13